Algemene huurvoorwaarden Promotie-plaza

Artikel 1. Begripsbepaling
Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JRE Trading B.V., tevens handelende onder de naam Promotie-Plaza, gevestigd te Westerbork, ingeschreven bij de KvK onder nummer 04063407 (hierna te noemen: JRE).
b. Huurder: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met JRE een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Lid 2. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze algemene voorwaarden JRE te worden aangemerkt als opdrachtnemer in plaats van verhuurder en dient huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van JRE en overeenkomsten aangegaan door JRE.
Lid 2. Van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen JRE en huurder zijn overeengekomen.
Lid 3. Wanneer in de orderbevestiging van huurder bepalingen of voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met deze algemene voorwaarden worden die afwijkende bepalingen of voorwaarden niet door JRE erkend, tenzij zij door JRE schriftelijk zijn geaccepteerd. Huurder kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.
Lid 4. Bij samenloop van eventueel door huurder gebezigde algemene voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden, zullen deze laatste prevaleren.
Lid 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes
Lid 1. Alle aanbiedingen/offertes van JRE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Lid 2. De door JRE opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf/magazijn/vestigingsplaats van JRE en zijn exclusief BTW en emballage.
Lid 3. Gegevens in drukwerken verstrekt door JRE zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden JRE niet.
Lid 4. Indien na een gevraagde calculatie/offerte de opdracht uitblijft, heeft JRE het recht de gemaakte kosten van de calculatie/offerte in rekening te brengen.
Lid 5. Een opdracht bindt JRE eerst nadat deze schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is aangevangen.
Lid 6. Aanbiedingen/offertes zijn alleen geldig indien zij met de directie van JRE, dan wel met een schriftelijk gemachtigde van JRE zijn overeengekomen.
Lid 7. JRE kan niet aan aanbiedingen/offertes worden gehouden indien huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding/offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. JRE is in dat geval niet gehouden tot enige levering en/of schadevergoeding.

Artikel 4. Overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst komt tot stand doordat huurder het aanbod van JRE inzake de verhuur schriftelijk heeft geaccepteerd.
Lid 2. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van JRE binden deze laatste niet, tenzij ze door JRE schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben.
Lid 3. Elke met JRE aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van huurder zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Huurder zal toestaan dat JRE zo nodig informatie betreffende de (aspirant) huurder opvraagt, voor welke informatie JRE zich zal kunnen wenden tot bijvoorbeeld AFI te Leeuwarden, BKR te Tiel en Graydon te Den Haag. Vorenstaande geldt alleen indien er niet contant door huurder wordt betaald.
Lid 4. Aan door JRE bij de aanbieding/offerte verstrekte gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten en kleur alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en dergelijke zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
Lid 1. Een overeenkomst wordt  gesloten voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Lid 2. Een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst loopt vanaf de datum die in de overeenkomst staat vermeld.
Lid 3. Bij het vaststellen van de looptijd van een overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 6. Waarborgsom
Lid 1. In geval van een huurovereenkomst is huurder, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, verplicht aan JRE desgewenst een door JRE vast te stellen waarborgsom te betalen.
Lid 2. JRE behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals vermeld in artikel 27 van deze algemene voorwaarden.
Lid 3. JRE is verplicht de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst aan huurder terug te geven, mits huurder op dat moment aan al zijn/haar verplichtingen jegens JRE heeft voldaan. Enkel indien de waarborgsom langer dan 30 dagen na einde huurovereenkomst bij JRE uitstaat, is JRE verplicht hierover een rentevergoeding te betalen.

Artikel 7. Prijzen
Lid 1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Lid 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. JRE wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend.
Lid 3. Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten, transportkosten, montagekosten, demontagekosten, vergunningkosten, brandstofkosten, rijklaarmaakkosten, contractkosten, parkeerkosten, tolkosten, bootovertochten, vliegkosten e.d niet in de opgegeven prijzen inbegrepen.
Lid 4. Bij stijging of daling van de prijzen van onderdelen of complete objecten, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden alsmede ernstige wijzigingen van de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding van een opdracht, is JRE gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, respectievelijk te verlagen. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. De huurder heeft het recht, indien een prijsverhoging meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt, de verstrekte opdracht te annuleren. Dit annuleren dient uiterlijk 2 weken na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk te geschieden.
Lid 5. Bij franco levering zal steeds de goedkoopste wijze van verzending worden gevolgd.

Artikel 8. Gedeeltelijke levering, levering en retourneren
Lid 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
Lid 2. Huurder dient zelf de gehuurde zaken bij JRE op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst aan JRE te retourneren, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat JRE zich met het brengen en/of retourneren van de gehuurde zaken zal belasten. Ook in laatstbedoeld geval geschiedt het brengen en/of retourneren van het gehuurde voor rekening van huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien huurder niet in staat is zelf de van JRE gehuurde zaken te retourneren, is JRE gerechtigd deze zaken zelf terug te halen waarbij de kosten van het terughalen geheel voor rekening komen van huurder.
Lid 3. Het is huurder slechts na verleende toestemming van JRE toegestaan het gehuurde op een tijdstip buiten openingstijden van JRE terug te brengen. In dit geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop JRE feitelijk het verhuurde heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Lid 4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk gemeld te worden aan JRE.
Lid 5. Vaststelling van het aantal gebruiksuren van bijvoorbeeld aggregaten geschiedt aan de hand van de bedrijfsurenteller. Indien de bedrijfsurenteller defect raakt, dient dat onmiddellijk gemeld te worden aan JRE.
Lid 6. Huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen dag aan JRE te retourneren, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.
Lid 7. Indien de datum voor het retourneren van de zaken wordt overschreden, is huurder aan JRE een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van JRE op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan JRE, die deze lijdt doordat specialistische apparatuur, die JRE aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze aan JRE wordt geretourneerd waardoor JRE zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder tegenover wie JRE haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van huurder ten deze.
Lid 8. Indien huurder verzuimt de gehuurde zaken aan JRE te (laten) retourneren, dient huurder aan JRE een schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde zaken. Ter motivering van die door JRE geleden schade, zal JRE de aankoopprijs van de te vervangen gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan huurder moeten kunnen tonen.

Artikel 9. Leveringstermijnen
Lid 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door JRE bij benadering aangegeven en betreffen nimmer een fatale termijn. JRE kan niet instaan voor levering van verhuurde zaken op een exact tijdstip.
Lid 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor JRE zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is JRE terzake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van JRE.
Lid 3. Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de huurder zijn afgenomen, staan die zaken voor haar rekening en risico te zijner/harer beschikking opgeslagen.

Artikel 10. Personeel van JRE Trading B.V.
Indien huurder bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van JRE, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van huurder. Betreffende eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van huurder zoals hiervoor bedoeld, is huurder tegenover JRE eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop huurder bij JRE doende is om met behulp van personeel van JRE zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met JRE nog worden getekend.

Artikel 11. Emballage
Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend. Emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren goederen is ter beoordeling van JRE.

Artikel 12. Betaling
Lid 1. Betaling dient contant te geschieden bij levering/afgife van de verhuurde zaken, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn. Mocht de betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan zijn, dan is JRE gerechtigd het bedrag automatisch te incasseren van de bankrekening van huurder. Indien de betaling niet contant geschiedt, is JRE gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen.
Lid 3. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens JRE de overeenkomst wordt ontbonden, heeft huurder het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde huursom. Daarnaast heeft huurder recht op schadevergoeding, zoals hieronder in deze algemene voorwaarden verder geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door huurder vooruitbetaalde bedrag c.q. de door huurder betaalde huursom, deel uitmaakt.
Lid 4. Bij gebreke van tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % per jaar.
Lid 5. De door huurder verrichte betalingen strekken steeds ter betaling van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de hoofdsom. Indien huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur etc. De huurder heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde factuur betrekking heeft. 
Lid 6. Het is huurder niet toegestaan terzake de betaling een korting of verrekening toe te passen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Lid 7. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van één of meer van haar verplichtingen jegens JRE, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van huurder. Huurder is in ieder geval 15 % van het te incasseren bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 125,00, tenzij de wet anders bepaalt. Huurder is de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ongeacht of JRE zelf voor incassering van haar nota(‘s) zorg draagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft JRE de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan JRE doorbelaste kosten van de huurder te claimen. Huurder dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.
Lid 8. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is JRE gerechtigd haar werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan assistentie door JRE op de plaats waar de aan huurder geleverde/gehuurde zaken moeten functioneren. JRE is niet aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
Lid 9. Reclames c.q. protesten inzake nota’s dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen 8 werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan JRE te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.

Artikel 13. Vervoer
Lid 1. De verzending geschiedt op de wijze als door JRE aangegeven. Wenst de huurder een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de huurder.
Lid 2. Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat afgeleverd is.
Lid 3. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening voor JRE, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Artikel 14. Meer- en minderwerk
Lid 1. JRE behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Lid 3. Door JRE te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten haar schuld, doch samenhangend met de nakoming door JRE van de gesloten overeenkomst, mogen aan huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Wijziging van de overeenkomst
Lid 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens huurder aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden huurder extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Lid 2. Door huurder, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door huurder tijdig en schriftelijk aan JRE ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van huurder.
Lid 3. Aangebrachte wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door JRE -  buiten haar verantwoordelijkheid en ook buiten haar risico - wordt overschreden.

Artikel 16. Annuleren
Lid 1. Indien huurder de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij/zij verplicht de door JRE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten terzake personeel wat met de be- of verwerking van de gekochte zaken is bezig geweest, over te nemen.
Lid 2. De huurder zal eveneens aan JRE als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen huursom. Huurder is voorts verplicht JRE te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de huurovereenkomst en/of de weigering van de zaken.
Lid 3. Onverminderd het vermelde in het vorige leden van dit artikel, behoudt JRE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.
Lid 4. JRE heeft het recht over de door annulering vrijgekomen mogelijkheden met betrekking tot goederen/personeel naar eigen inzicht te beschikken.

Artikel 17. Reclame/controle op goede staat van de zaken
Lid 1. Huurder is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient huurder JRE terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien huurder niet binnen 8 dagen na de dag van de levering JRE wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt huurder geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Lid 2. JRE is in redelijkheid gehouden een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en/of te doen uitvoeren, waarbij zij de inspanningsverplichting op zich neemt de uitvoering van de werkzaamheden, regelmatig te (doen) controleren. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst door JRE dienen door huurder schriftelijk en gespecificeerd bij JRE te worden gemeld binnen 8 dagen na einddatum van uitvoering van de overeenkomst. Indien niet aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan, kan huurder geen enkel recht doen gelden op (gedeeltelijke) compensatie van de opdracht in de sfeer van de uitvoering dan wel op (gedeeltelijke) creditering van het orderbedrag van de betreffende overeenkomst.
Lid 3. JRE dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming tussen partijen zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Lid 4. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Lid 5. Bij tijdig ingediende en door JRE juist bevonden reclames is laatstgenoemde alleen aansprakelijk voor deze reclames en nooit voor eventueel uit deze reclames voortvloeiende schaden voor huurder en derden zoals arbeidslonen, aankoop en/of huur van vervangende objecten, eventuele bedrijfsschaden alsmede lichamelijk letsel. Wanneer de huurder uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Lid 6. Ingeval van ondeugdelijk werk, moet huurder JRE in de gelegenheid stellen haar werk binnen redelijke termijn te herstellen. In een dergelijk geval verkrijgt huurder nimmer het recht de betaling op te schorten.
Lid 7. Huurder zal in geen geval enige aanspraak tegen JRE kunnen laten gelden nadat de huurder het geleverde in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft laten nemen, tenzij blijkt dat de deugdelijkheid van het geleverde eerst na ingebruikneming aan het licht kon treden, in welk geval huurder verplicht is, direct nadat de klachten optreden, JRE daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan huurder haar aanspraken verliest.
Lid 8. Over reeds bij het sluiten van de huurovereenkomst uiterlijk waarneembare gebreken aan het object is geen reclame mogelijk.

Artikel 18. Verplichtingen huurder
Lid 1. Huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal huurder:
a. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;
b. de gehuurde zaken behandelen als ware het zijn/haar eigen, en het voorgeschreven onderhoud regelmatig en met de nodige zorg uit voeren;
c. de gehuurde zaken geregeld aanbieden voor het plegen van preventief/regulier onderhoud, dit op eerste verzoek van verhuurder;
d. geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;
e. de gehuurde zaken uitsluitend gebruiken voor hetgeen waarvoor het bedoeld is;
f. JRE te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;
g. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en JRE moeten vrijwaren;
h. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van JRE mogen doen geschieden;
i. het gehuurde in oorspronkelijke staat aan JRE retourneren. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem/haar aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden;
j. de lading van het voertuig op correcte wijze te borgen;
k. uitsluitend de voor het gehuurde voertuig, aggregaat of ander item met verbrandingsmotor geschikte brandstof tanken;
l. het gehuurde schoon retourneren. Bij niet nakoming worden de schoonmaakkosten aan huurder in rekening gebracht, zulks met een minimum van € 50,00;
m. in het geval van schade en/of defecten aan het gehuurde, het gehuurde niet blijven gebruiken indien dit leidt of kan leiden tot verergering van het defect of de schade of tot vermindering van de veiligheid van de gebruiker of derden;
n. verplicht zijn de volgende punten in acht nemen in het geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien;
   - JRE hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis stellen;
   - de instructies van JRE strikt opvolgen;
   - de politie ter plaatse waarschuwen;
   - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan JRE en aan diens verzekeraar verstrekken;
   - binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schade aangifte formulier aan JRE overleggen;
   - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm onthouden;
   - het voertuig niet achterlaten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
   - JRE en door haar aangewezen personen alle gevraagde medewerking verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.
o. de verplichtingen en verboden van dit artikel opleggen aan de bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het gehuurde en toezien op nakoming daarvan.
Lid 2. Huurder staat er voor in dat het door hem/haar aangeleverde materiaal en/of de door hem/haar gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, voldoet aan de toepasselijke Nederlandse en Europese richtlijnen, reclamecodes of overheidsvoorschriften.
Lid 3. Uitvoering van een overeenkomst c.q. opdracht kan door JRE met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe vooraf mededeling aan huurder is vereist, geheel of gedeeltelijk worden opgeschort c.q. gestaakt, indien naar het uitsluitend oordeel van JRE de betreffende reclame-uiting in strijd is of zou kunnen zijn met enige wettelijke bepalingen, de waarheid of de goede smaak en fatsoen, dan wel met de openbare orde en de goede zeden en/of onrechtmatig is of zou kunnen zijn jegens derden. Indien JRE op voornoemde gronden, of ingevolge een gerechtelijke beslissing of enige last of vordering van de overheid en/of daartoe bevoegde instantie, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is huurder niettemin verplicht het totale met de opdracht gemoeide bedrag te voldoen en voorts de daaruit voor JRE voortvloeiende schade volledig te vergoeden.
Lid 4. Vergunningen, precariorechten, muziekrechten, bouwboeken voor aangeleverde constructies etc. zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van huurder. Indien niet of niet voldoende geregeld worden boetes, naheffingen etc. doorberekend aan huurder. Bij verwijdering van locatie als gevolg van voorgaande, komen alle kosten voor rekening van huurder. Indien niet geregeld of te laat geregeld waardoor opdracht niet kan plaatsvinden dienen alle kosten als overeengekomen te worden voldaan.
Lid 5. Huurder is aansprakelijk voor een goede begaanbaarheid van de betreffende locatie. Eventueel te plaatsen verhardingen als rijplaten etc. zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van huurder. Eventuele schade aan de te betreden locatie door slechte begaanbaarheid of onvoldoende maatregelen van de zijde van huurder om dit te voorkomen zijn voor risico en rekening van huurder.
Lid 6. Indien de op locatie aanwezige en benodigde stroomvoorziening, door huurder verzorgd, niet of niet goed functioneert is JRE gerechtigd haar werkzaamheden te staken of op te schorten. Indien door een niet correct functionerende stroomvoorziening enigerlei schade ontstaat aan de door JRE verhuurde zaken, is huurder hiervoor aansprakelijk.
Lid 7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van JRE die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig met inachtneming van het volgende.
lid 8. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij;
a. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met dit artikel;
b. de schade is ontstaan ten gevolge van het gebruik op onverhard terrein of terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico is;
c. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder c.q. bestuurder;
d. het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien JRE hiermee heeft ingestemd;
e. het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig
    is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij JRE ter inzage en zullen op het
    eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
f. de schade is ontstaan door vermissing c.q. diefstal van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij
   het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en/of grensdocumenten) niet alle bij JRE zijn ingeleverd;
g. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare,
    ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
Lid 9. Indien krachtens een door JRE al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan JRE of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van huurder onverlet.
Lid 10. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 5.000,- voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel- c.q. vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
Lid 11. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van JRE.
Lid 12. De ontstane schade voor JRE ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens een periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing variabele kosten.
Lid 13. In het geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van de verhuurder, tenzij er sprake is van een omstandigheid als in lid 8 van dit artikel.
Lid 14. Huurder is aansprakelijk voor tijdige aanlevering van de voor de uitvoering van een overeenkomst vereiste materialen, overeenkomstig de aanwijzingen en technische specificaties van JRE. Indien naar het oordeel van JRE niet conform de aanwijzingen en technische specificaties wordt aangeleverd en/of niet tijdig wordt aangeleverd is JRE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (verdere) uitvoering af te wijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade jegens huurder gehouden te zijn. Indien JRE, na overleg met huurder, besluit (verdere) uitvoering af te wijzen zal dit geacht worden een annulering te zijn overeenkomstig artikel 16. van de algemene voorwaarden en is het bepaalde in dat artikel van toepassing.

Artikel 19. Reparaties
Lid 1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 17. door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan JRE en huurder krachtens deze algemene voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van huurder komt. Met andere woorden, huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.
Lid 2. Bij reparaties die een bedrag van € 500,00 te boven gaan, is JRE gerechtigd een vooruitbetaling van huurder te verlangen.
Lid 3. Huurder verplicht zich het gerepareerde terstond na kennisgeving hiervan af te halen. JRE is gerechtigd opslag- en/of stallingkosten te berekenen indien huurder het gerepareerde niet binnen 1 week na de datum van kennisgeving in ontvangst heeft genomen.

Artikel 20. Verzekering
Lid 1. Huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van huurder zijn gesteld.
Lid 2. Huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc, tenzij uitdrukkelijk op schriftelijke wijze anders overeengekomen.
Lid 3. Op eerste verzoek van JRE dient huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.
Lid 4. Indien op eerste verzoek van JRE geen inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is JRE gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder volledig verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in haar verplichtingen jegens JRE op het punt van het in verzekering nemen van de van JRE gehuurde zaken.
Lid 5. Huurder is verantwoordelijk er voor zorg te dragen dat de bestuurder van het gehuurde voertuig in het bezit is van de benodigde rijbewijzen/vergunningen en een lichamelijk/geestelijk welzijn bezit die vereist is voor het besturen van de betreffende voertuigen.
Lid 6. Bestickering van huurvoertuigen valt nooit onder de verzekering van het voertuig, dit wordt gezien als een koop item waarvoor de huurder zelf een afdoende verzekering dient af te sluiten.

Artikel 21. Schade en gebreken
Lid 1. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan JRE te melden. Zonder toestemming van JRE mag huurder niet tot reparatie overgaan.

Lid 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal JRE slechts in haar eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.
Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of er geen vergelijkbare zaken beschikbaar zijn.
Lid 4. JRE is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
Lid 5. Indien tussen JRE en huurder geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Artikel 22. Gebreken
Lid 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het gehuurde die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
Lid 2. JRE is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van JRE zijn te vergen.
Lid 3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als JRE bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
Lid 4. JRE is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien JRE bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 23. Retentierecht
Wanneer JRE zaken van huurder onder zich heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteedt heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde huurder, tenzij huurder voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 24. Aansprakelijkheid
Lid 1. JRE is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van huurder, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. JRE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JRE is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Lid 3. Indien JRE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JRE beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van JRE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
Lid 4. JRE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Lid 5. Voor schade die huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde zaken veroorzaakt, is JRE nimmer aansprakelijk Huurder zal JRE terzake van alle aanspraken van derden vrijwaren.
Lid 6.  JRE is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in de kleur, vorm en constructie van de reclame-uitingen ten opzichte van het aangeleverde basismateriaal. Huurder, die het basismateriaal aan JRE levert, heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de afronding van de productie van de promotiematerialen c.q. reclame-uitingen een voorbeschouwing te doen. Bij de productie van de reclame-uitingen zal in redelijkheid rekening worden gehouden met aanwijzingen van huurder.
Lid 7. JRE is altijd gerechtigd om, indien een deel van de overeenkomst niet correct zou zijn uitgevoerd, de daardoor ontstane schade te vergoeden door het op een later tijdstip alsnog uitvoeren van dat deel van de overeenkomst. Uitsluitend indien vergoeding op die wijze niet mogelijk is vanwege het aan een bepaalde tijd gebonden zijn van de betreffende reclamecampagne, zal huurder voor het niet correct uitgevoerde deel van de overeenkomst worden gecrediteerd.
Lid 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van JRE of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 25. Overmacht
Lid 1. Een tekortkoming kan JRE niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. JRE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd door overmacht.
Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar JRE of huurder, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van JRE, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van JRE, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor JRE overmacht op, die hem ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de huurder enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Lid 3. JRE is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Lid 4. In geval van overmacht zal JRE daarvan onverwijld mededeling doen aan de huurder, terwijl deze het recht krijgt na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen de gedane opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van JRE af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 26. Mededelingsverplichtigen huurder
Lid 1. Huurder dient JRE onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende zaken die huurder van JRE onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van JRE dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door huurder van JRE gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van huurder, surseance van betaling die de huurder aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien huurder in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht.
Lid 2. Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige huurovereenkomst.

Artikel 27. Opzegging/opschorting/ontbinding
Lid 1. JRE is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel JRE goede grond geeft te vrezen dat hij/zij in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. huurder in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, er ten laste van huurder beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden wordt opgeheven, zijn/haar bedrijf in liquidatie is getreden, zijn/haar bedrijf door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen dan wel indien hij/zij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.
Lid 2. Indien JRE overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Lid 3. Indien JRE overgaat tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van JRE op huurder onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien de betaaltermijn terzake de facturen nog niet is verstreken.
Lid 4. Indien de ontbinding aan huurder toerekenbaar is, is huurder verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan JRE te vergoeden. JRE is bij wege van gefixeerde schadevergoeding gerechtigd als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van JRE op verdere schadevergoeding.
Lid 5. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door huurder kan slechts geschieden door retournering van de gehuurde zaken aan JRE. Indien partijen zijn overeengekomen, dat JRE bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uren in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan JRE te worden betaald, tenzij de reden voor de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van JRE.
Lid 6. Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn en geheel gereinigd, weer ter beschikking van JRE moeten worden gesteld. Indien daarbij blijkt dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat huurder de zaken niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is JRE gerechtigd huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan.
 
Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud
Lid 1. Alle door JRE het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom blijven eigendom van JRE totdat opdrachtgever de volledige koopprijs heeft betaald.
Lid 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Lid 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht JRE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Lid 4. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JRE ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JRE gerechtigd tot deze penningen.
Lid 5. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens JRE, is JRE gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname.

Artikel 29. Overdracht rechten
Rechten en verplichtingen die huurder jegens JRE heeft zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derde(n), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JRE.

Artikel 30. Rechten van derden
Lid 1. Huurder staat er voor in dat al het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, niets inhoudt dat een schending van enige aan een ander toekomend recht betekent, waaronder mede begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het materiaal en/of reclame-uiting te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Voorts staat huurder er voor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging als hiervoor bedoeld geen strijd oplevert met enig in Nederland geldende geschreven of ongeschreven rechtsregel.
Lid 2. Huurder vrijwaart JRE zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken welke derden ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting of uit welke andere hoofde dan ook jegens JRE kunnen doen gelden. Huurder is tevens aansprakelijk voor door JRE dientengevolge geleden schade.
Lid 3. JRE behoudt zich het recht voor, foto’s of filmopnamen van uitgevoerde campagnes voor haar eigen promotionele activiteiten te gebruiken.
Lid 4. Alle door JRE vervaardigde promotiematerialen blijven eigendom van JRE, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 31. Eigendommen van huurder
Lid 1. Omtrent stalling en gebruik, transport, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege huurder aan JRE zijn toevertrouwd, moet JRE dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
Lid 2. Huurder draagt het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn/haar rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 32. Toepasselijk recht en geschillen
Lid 1. Op alle door JRE gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
Lid 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Lid 3. Onverminderd het recht van JRE een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van JRE, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.